این خدمات،منوط به نگهداری محصول در شرایط مناسب و استاندارد و دور نگه داشتن از تابش مستقیم نور آفتاب،مکان گرم و مرطوب،مواد شیمیایی و اشیا نوک تیز می باشد.

وارد آمدن آسیب های زیر را می توانید با استفاده از شرایط ضمانت لاوان جبران کنید.

  • کنده شدن نقاط اتصال
  • گسستن نقاط دوخته شده
  • شکستن زیره ویبرام
  • شکستن حلقه یا جا بند ها

ارائه فاکتور خرید برای استفاده از خدمات پس از فروش الزامی می باشد.