الوند

مناسب برای کوه پیمایی سه فصل دارای محافظ ساق و مچ و انتی شوک بسیار قوی (pu) حهت جلوگیری از هر گونه فشار وارده به زانو و اندام های فوقانی.مناسب برای کسانی که  برای کسانی که کوهپیمایی سبک و مفرح انحام میدهند,